Školenie: Level 1 MALOOBCHOD: Hygiena potravín, správna hygienická prax, HACCP

100.00  "bez DPH"

Kategória:

Popis

Level 1 Hygiena potravín, správna hygienická prax, HACCP a potravinové právo pre MALOOBCHOD

Cieľom školenia je poskytnúť základné vedomosti o všeobecných postupoch a opatreniach na kontrolu bezpečnosti potravín. V rámci školenia vysvetľujeme základné pojmy súvisiace s  osobnou hygienou, prevádzkovou hygienou a bezpečnosťou potravín. Toto školenie pojednáva o nebezpečenstvách pri manipulácii s potravinami.

Vyskúšajte si voľne prístupné lekcie zdarma

 

Pre koho je určené toto školenie?

Školenie je určené pre osoby, ktoré pracujú v maloobchodných prevádzkach a priamo sa zúčastňujú na manipulácii s potravinami, ich balení a uvádzaní na trh.

 • vedúca predajne potravín,
 • riadiaci pracovník. 

 

Výhody školenia

  Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Školenie je v súlade s požiadavkami legislatívy SR  a EÚ.

  Školenie je ONLINE.

  Potvrdenie o absolvovaní školenia si môžete vytlačiť ihneď po ukončení školenia.

  Certifikát zašleme do 7 pracovných dní.

  Platnosť certifikátu je 2 roky od dátumu vystavenia.

  Absolvent je zaradený do zoznamu absolventov.

 

Certifikát

 • Po úspešnom ukončení školenia Vám do 7 pracovných dní zašleme certifikát.
 • Certifikát môžete použiť ako dôkaz o Vašom školení, ktorý môžete ukázať kontrolným orgánom pri výkone inšpekcií a auditov.
 • Platnosť certifikátu pre Level 1 je 2 roky od dátumu vystavenia.
 • Toto ONLINE školenie je akreditované podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Toto školenie je akceptované Úradom verejného zdravotníctva SR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
 • Kvalita školenia a obsah školenia boli preverené certifikačným orgánom.

 

Upozornenie

 • Toto školenie nenahrádza skúšku odbornej spôsobilosti. Fyzické osoby, ktoré nemajú potravinárske vzdelanie a chcú pracovať v oblasti potravinárstva alebo gastronómie musia absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva SR.
 • Často kladené otázky:
  Otázka: Prečo je vhodné absolvovať toto školenie? Odpoveď: Naša spoločnosť ako aj mnohí naši zákazníci odporúčajú absolvovať toto školenie pred skúškou odbornej spôsobilosti, pretože Vám poskytne cenné študijné informácie a pomôže Vám ľahšie sa naučiť odbornú problematiku, ktorá sa na týchto skúškach vyskytuje.
  Otázka: Ak už majú zamestnanci odbornú spôsobilosť, musia sa ďalej vzdelávať? Odpoveď: Áno, je to požiadavka Zákona NRSR č. 152/1995 Z.z o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Nariadenia ES č. 852/2004 o hygiene potravín.
  Otázka: Čo sa stane ak nezabezpečujem pre zamestnancov školenie? Odpoveď: V zmysle právnych predpisov môžete dostať pokutu.
  Otázka: Ako často mám zamestnancov školiť? Odpoveď: Zákon NRSR č. 152/1995 Z.z o potravinách v znení neskorších predpisov ani Nariadenie ES č. 852/2004 nedefinujú presný časový interval. Pravidelnosť školení je teda na rozhodnutí samotného prevádzkovateľa alebo na základe odporúčania orgánu úradnej kontroly potravín.
 • Toto online školenie je vhodné pre pravidelné školenie zamestnancov, ktoré vyžaduje legislatíva SR a EÚ:
 • Zákon NRSR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

  DRUHÁ ČASŤ:

  § 4 Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh:
  (2) Prevádzkovatelia potravinárskeho podniku sú povinní:
  c) zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa osobitného predpisu v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.

  § 8 Balenie potravín

  (3) Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh okrem prvovýrobcu, je povinný mať v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilú osobu, ktorá má v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva

  a) vysokoškolské vzdelanie alebo

  b) stredoškolské vzdelanie a absolvovala akreditovaný8g) vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte Európskej únie. 8g (§ 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.) Toto ONLINE vzdelávanie spĺňa túto požiadavku.

  ŠIESTA ČASŤ:
  Pokuty
  § 28
  (1) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi:
  a) nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

 • Nariadenie ES č. 852/2004 o hygiene potravín
  KAPITOLA XII

  Školenie

  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť:

  1. aby bol nad osobami, ktoré zaobchádzajú s potravinami, dozor a aby boli primerane ich pracovnej činnosti poučené a/alebo zaškolené vo veciach hygieny potravín;

  2. aby osoby zodpovedné za vypracovanie a dodržiavanie postupu uvedeného v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia alebo za vykonávanie príslušných príručiek boli primerane vyškolené v uplatňovaní zásad HACCP;

  3. dodržiavanie všetkých požiadaviek vnútroštátneho práva, ktoré sa týkajú školiacich programov pre osoby pracujúce v určitých potravinárskych sektoroch.

 

Náhľad obrázkov zo školenia

 

 

 

 

 

 

Ak chcete vyskúšať ako prebieha online školenie, kliknite na nižšie uvedené tlačítko. Následne si budete môcť školenie vyskúšať a ak vás zaujme, zakúpiť a absolvovať ho z práce či pohodlia vašeho domova.

Vyskúšajte si voľne prístupné lekcie zdarma

 

Obsah školenia

Online školenie je rozdelené do piatich na seba nadväzujúcich modulov.

Modul 1: Úvod do hygieny potravín

 • V rámci tohto modulu vysvetľujeme základné požiadavky týkajúce sa hygieny potravín

Modul 2: Správna hygienická prax

 • Tento modul obsahuje požiadavky na Správnu hygienickú prax v maloobchodných predajniach potravín. V rámci modulu sú podrobne vysvetlené požiadavky na osobnú hygienu a prevádzkovú hygienu, riziká pre bezpečnosť potravín a ich kontrola, sanitácia a manipulácia s potravinami.

Modul 3: HACCP

 • V tomto module vysvetľujeme, čo je to systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP.

Modul 4: Požiadavky potravinového práva

 • V tomto module vysvetľujeme základné požiadavky potravinového práva týkajúce sa prevádzkovateľov a zamestnancov, pokuty a sankcie.

Modul 5: Cvičenia a modelové úlohy

 • riešenie cvičení, modelových úloh a otázok zameraných na hygienu a bezpečnosť potravín, osobnú a prevádzkovú hygienu, systém HACCP, manipuláciu s potravinami a potravinové právo.

 

Preskúšanie vedomostí

Preskúšanie Vašich vedomostí sa vykonáva po absolvovaní všetkých modulov školenia. Účastník školenia absolvuje online test, počas ktorého zodpovie 30 otázok s viacerými možnosťami (a, b, c). Test je úspešne zvládnutý ak je správne zodpovedaných viac ako 70 % otázok. Odpovede vyhodnocujeme automaticky, takže výsledok Vašeho testu sa dozviete okamžite. Ak testom neprejdete, nemusíte sa obávať. Test môžete absolvovať viac krát bez extra poplatku.

 

Štruktúra školenia

Školenie je interaktívne. Pozostáva z prehľadne štruktúrovaných prednášok, ktoré obsahujú kvalitné obrázky, fotografie a animácie. Prednášky sú nahovorené v slovenskom jazyku. Ku každej prednáške je k dispozícii študijný materiál, ktorý si môžete kedykoľvek vytlačiť.

 

Trvanie školenia

Školenie trvá približne 5-10 hodín v závislosti od vášho sústredenia sa na preberanú problematiku a od vašej šikovnosti pri riešení kontrolných cvičení. Jednotlivé časti školenia môžete absolvovať naraz alebo postupne v ľubovoľnom čase. Nie je stanovený časový limit pre ukončenie školenia.

 

Platba

Školenie si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 • Kreditná / debetná karta (platba cez platobnú bránu eCard VÚB)
 • Prevodom na účet (platba cez platobnú bránu VÚB platby)
 • PayPal
 • Faktúra – platba mimo našich platobných brán (len na vyžiadanie)

Garantujeme bezpečnosť platobných transakcií. Platby platobnými bránami prebiehajú cez zabezpečený protokol.

 

Sprístupnenie školenia po platbe

Školenie je sprístupnené až po vybavení objednávky. Objednávky vybavujeme najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia platby na náš účet. O vybavení objednávky Vás budeme informovať e-mailom.

 

Doba platnosti aktivácie školenia

Školenie zostáva aktívne počas 365 dní od zakúpenia. Počas tejto doby môžete:

 • opakovane absolvovať lekcie,
 • opakovane absolvovať cvičenia,
 • opakovane absolvovať záverečný test,
 • vytlačiť si dočasné potvrdenie.

 

Dôležitá informácia pre množstevné nákupy

Školenie bude sprístupnené v závislosti od vami zvoleného spôsobu platby len pre jednu osobu. Pre ostatné osoby bude sprístupnené do 2 pracovných dní. Zašleme Vám prihlasovacie mená a heslá, tak aby každý užívateľ absolvoval školenie pod vlastným účtom. Manažér bude môcť po prihlásení sa do nášho systému sledovať progres jednotlivých zamestnancov automaticky.

 

Balné a poštovné

Cena balného a poštovného súvisiaca s doručením vytlačeného certifikátu je už započítaná do ceny produktu.