HACCP

Dokumentáciu Správnej výrobnej praxe a HACCP vypracujeme na mieru za dohodnutú cenu.

Cenová ponuka:

Cenová ponuka: kontaktujte nás s vašou požiadavkou

Požiadajte nás o cenovú ponuku, ktorú Vám vypracujeme podľa charakteru Vašej výroby.

Pre vytvorenie cenovej ponuky budeme od Vás potrebovať:

 • názov firmy,
 • adresu firmy,
 • zoznam vyrábaných výrobkov,
 • pracovný / výrobný postup (nie receptúra).

Cena dokumentácie SVP a HACCP bude zahŕňať:

 • komunikáciu so zákazníkom,
 • vytvorenie elektronickej verzie dokumentácie vo formáte PDF, alebo aj v inom formáte na základe dohody,
 • zaslanie dokumentácie na e-mail zákazníka s návodom na použitie v praxi,
 • dopravné náklady v prípade osobnej návštevy.

Časový rozsah: 

 • určíme v cenovej ponuke podľa náročnosti výroby.

Dopravné náklady: 

 • určíme v cenovej ponuke.

Dôvernosť: 

 • informácie, fotografie a podklady poskytnuté zákazníkom sú dôverné a nebudú poskytnuté akejkoľvek tretej strane.

Naša dokumentácia je plne akceptovaná inšpektormi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR ako aj úradov verejného zdravotníctva SR.
Dokumentácia je v súlade s požiadavkami ISO noriem.

Čo znamená skratka HACCP?

Systém HACCP (hazard analysis and critical control points – analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body) vznikol v druhej polovici 70tych rokoch v USA na žiadosť americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá potrebovala zabezpečiť výrobu zdravotne bezchybných potravín pre kozmonautov. Systém HACCP bol 16. júna 1992 implementovaný do legislatívy EU, pričom sa stal celosvetovým štandardom. Tento systém možno efektívne využívať vo všetkých stupňoch potravového reťazca. Cieľom systému je:

 • identifikovať nebezpečné suroviny a potraviny z hľadiska prítomnosti alimentárnych patogénov a toxických látok,
 • zistiť či suroviny a potraviny sú schopné podporovať rozmnožovanie mikroorganizmov,
 • identifikovať možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie alebo vstupu do potravového reťazca,
 • určiť pravdepodobnosť že mikroorganizmy v potravinách budú prežívať alebo rozmnožovať sa počas manipulácie s potravinami,
 • zhodnotiť závažnosť a riziko nebezpečenstva a zdravotnú závažnosť.

Prečo treba zaviesť systémy SVP a HACCP?

Zo zákona o potravinách č. 152/1995, a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva:

 • povinnosť pre všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, vypracovať a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP, s cieľom zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a nápojov, uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík.

Táto povinnosť nadobudla účinnosť 1. januára 2000.

Z vyššie spomenutej legislatívy vyplýva pre všetkých podnikateľov a firmy v oblasti potravinárstva povinnosť:

Vykonať všetky potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa príprava, spracovanie, výroba, balenie, skladovanie, preprava, distribúcia, manipulácia a ponúkanie potravín, pochutín a nápojov na predaj vykonávali hygienickým spôsobom.

AKO?

Nový systém riadenia výroby na zabezpečenie zdravotne bezchybných výrobkov musí byť vypracovaný v súlade s VIII. hlavou Potravinového kódexu SR “Zásady správnej výrobnej praxe” a legislatívou EÚ o hygiene potravín, ktorý sa medzinárodne označuje skratkou HACCP.

Dokumentácia Správnej výrobnej praxe sa skladá z nasledovných dokumentov:

 1. pracovný postup,
 2. technický a technologický predpis,
 3. výrobný postup,
 4. normy obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu,
 5. hygienický režim a sanitačný program,
 6. metrologický program,
 7. HACCP projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín,
 8. ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín.

Aby ste sa vyhli sankciám zo strany kontrolných orgánov, ponúkame Vám komplexné vypracovanie SYSTÉMU SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXE a SYSTÉMU ZABEZPEČENIA KONTROLY HYGIENY POTRAVÍN (HACCP). Súčasne Vám ponúkame poradenstvo pri zavádzaní systému do praxe a dlhodobú spoluprácu pri jeho aktualizácii. Naša dokumentácia spĺňa tie najprísnejšie kritériá. Každá nami vypracovaná dokumentácia bola schválená inšpektormi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a inšpektormi Štátnych zdravotných ústavov.

Prečo je teda vhodné dať si vypracovať a riadiť sa vyššie spomenutými systémami SVP a HACCP?

Ohrozenie zdravia spotrebiteľa je veľmi nepríjemné, a čo je horšie, môže dôjsť k vážnym zdravotným následkom. Strata dôvery voči vyrábaným výrobkom môže narušiť obchod stratou dôvery zákazníka, čo môže viesť k strate príjmov, k súdnym procesom a ukončeniu činnosti firmy. Navyše, legislatíva Slovenskej republiky tieto systémy vyžaduje. Systém SVP a HACCP je predmetom kontroly kontrolných orgánov. Ak nie je vypracovaný, alebo je vypracovaný neodborne, hrozia pokuty.