Znalecká činnosť

Odbor 31 00 00 Potravinárstvo

  • Odbor 31 01 00 Spracovanie potravín
    Spracovanie potravín predstavuje súbor technologických a hygienických operácií výroby bezpečných potravín zo surovín získaných v poľnohospodárstve. Patria sem všetky operácie spojené s triedením, mletím, drvením, miešaním, filtrovaním, lisovaním, fermentovaním ako aj ďalšími technologickými operáciami.
  • Odbor 31 02 00 Skúmanie potravín
    Skúmanie potravín zahŕňa použitie všetkých subjektívnych a objektívnych postupov hodnotenia potravín. Využívajú sa v ňom metódy organoleptického hodnotenia senzorických vlastností potravín, metódy stanovení fyzikálno-chemických vlastností potravín, metódy biochemického a mikrobiologického vyšetrovania potravín, metódy stanovenia nutričného zloženia potravín a metódy autentifikácie potravín. Pri analýzach sa postupuje podľ platných noriem EN, ISO, resp. národných noriem STN.
  • Odbor 31 03 02 Potravinárske výrobky
    Zahŕňa posúdenie analýzy hygienického a zdravotného rizika a odhad jeho pravdepodobnosti vyplývajúci z výroby, skladovania a konzumácie potravín. Ide o posúdenie rizika chemických látok v potravinách – kontaminantov aj aditív, ich akceptovateľného denného príjmu, ich toxicity, toxicity ich metabolitov a produktov  rozkladu a zdravotných dopadov. Z hľadiska mikrobiologického rizika ide o posúdenie prípustného počtu patogénnych  mikroorganizmov resp. ich toxínov.