Školenia

 

Školenia

Akreditované ONLIN školenia

Školenie je cez internet.

Absolvujete ho rýchlo, jednoducho, z práce alebo pohodlia Vašeho domova.

Po absolvovaní akreditovaného školenia získate certifikát:

 

Školenia u zákazníka

 • Realizácie školenia priamo vo Vašej prevádzke.
 • Školenie pre bežných zamestnancov je rýchle, časovo nenáročné, zamerané na najdôležitejšie aspekty osobnej a prevádzkovej hygieny.
 • Témy školenia vieme flexibilne prispôsobiť Vašim podmienkam.
 • Záznam o ukončení školenia.
 • Naša firma je akreditovaná Ministerstvom školstva SR pre výkon vzdelávacích aktivít.

Štandardné školenia poskytované u zákazníka:

 1. školenie HACCP, osobnej a prevádzkovej hygieny,
 2. školenie ISO 9001, IFS, BRC, BRC/IOP, ISO 22 000, FSSC 22000, TFMS, FAMI QS, Dutch HACCP, GLOBALGAP, Synergy
  22000, SQF 1000, Primus GFS, GMP, GMP+,
 3. špecializované odborné školenia s témou podľa Vášho zadania.

Termíny školení:

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami fixný termín školenia.

Miesto konania školenia:

Priamo u zákazníka.

Popis školení:

1. školenie HACCP, osobnej a prevádzkovej hygieny

Školenie je zamerané na vysvetlenie HACCP, osobnej a prevádzkovej hygieny zmysle požiadaviek platnej legislatívy bežným zamestnancom potravinárskych firiem a gastronomických prevádzok. Školenie vieme vykonať aj priamo v priestoroch Vašej prevádzky. Informujte sa telefonicky o podmienkach tejto služby.

V zmysle Zákona č. 152/1995 o potravinách, podnikatelia a firmy musia zabezpečiť školenia zamestnancov vo veciach hygieny potravín, HACCP, inak môžu byť kontrolnými orgánmi pokutovaní!

Školenia zamestnancov musí zamestnávateľ vykonať jedenkrát za rok. O vykonanom školení sa musí viesť záznam.

Podrobný popis tohto školenia spolu s prednášanými témami je uvedený nižšie.

2. školenie ISO 9001, IFS, BRC, ISO 22 000, FSSC 22000, TFMS, FAMO QS, Dutch HACCP, GLOBALGAP, Synergy 22000,
SQF 1000, Primus GFS, integrovaný systém manažérstva

Školenie je určené pre manažment potravinárskych podnikov, ktoré plánujú implementovať systém manažérstva kvality alebo bezpečnosti potravín.
V rámci školenia podrobne vysvetlíme požiadavky konkrétnej technickej normy, podľa ktorej sa bude systém manažérstva zavádzať.
Vieme vysvetliť ako súčasne implementovať viaceré systémy manažérstva bezpečnosti potravín naraz do tzv. integrovaného systému manažérstva.

3. špecializované odborné školenia s témou podľa Vášho zadania

– školenie tímu HACCP

Školenia je zamerané na vysvetlenie zásad práce tímu HACCP. V rámci školenia vysvetľujeme kontaktnou formou prostredníctvom dialógu špecifické požiadavky HACCP, monitoring kritických kontorlných bodov, validáciu plánu HACCP, verifikáciu plánu HACCP,

– školenie tímu pre bezpečnosť potravín

Školenia sú zamerané na vysvetlenie úloh tímu HACCP alebo tímu pre bezpečnosť potravín, validáciu, verifikáciu, spôsob vedenia dokumentácie, vytvorenie systému sledovateľnosti, riešenie havarijných situácií, spôsob komunikácie, interné audity a pod.

Školenie je možné zostaviť presne na mieru konkrétnej potravinárskej prevádzky s cieľom vyriešiť problémy, ktoré súvisia so SVP, HACCP a systémom manažérstva bezpečnosti potravín.

– školenie pred zavádzaním integrovaného systému manažérstva

Vieme vysvetliť ako implementovať systémy manažérstva bezpečnosti potravín spolu so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001.
Školenie HACCP, osobnej a prevádzkovej hygieny (podrobný popis)

Osoby, ktoré majú byť činné v potravinárstve si musia ešte pred nastúpením do práce osvojiť základné znalosti z hygienického minima.

V potravinárskych prevádzkach ako aj zariadeniach spoločného stravovania môže byť zabezpečená prevencia vzniku ochorení prenášaných potravinami len zamestnancami, ktorí majú dobré vedomosti o:

 • faktoroch prenosu ochorení,
 • možnostiach mikrobiálnej, chemickej a fyzikálnej kontaminácie a
 • zásadách vytvárania mikrobiálnych, chemických a fyzikálnych bariér.

Slovenská republika prispôsobila legislatívu v oblasti zabezpečenia zdravotne neškodných potravín poznatkom vo svete. Zákon NR SR číslo 152/1995 Z. zo potravinách v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť zamestnávateľom zamestnávať pri práci s potravinami len osoby, ktoré sú zdravotne a odborne spôsobilé.

FAO/WHO pokladá vedomosti zamestnancov za jednu z podmienok prevencie ochorení z potravín, pretože len zamestnanci, ktorí sú odborne na vysokej úrovni dokážu pochopiť zložité cesty prenosu ochorení a potrebu vykonávania zdanlivo nepotrebných opatrení.

V systéme HACCP sa odborná spôsobilosť pokladá za kritický kontrolný bod a školenia zamestnancov sa zaraďujú do kritérií preventívnych opatrení k zamedzeniu výskytu prenosných chorôb.

1. Názov vzdelávacej aktivity: Školenie: Zásady Správnej výrobnej praxe a systému HACCP.

2. Organizačná forma vzdelávacej aktivity: školenie.

3. Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania): naučiť účastníkov školenia zásady Správnej výrobnej praxe a systému HACCP, zásady sanitácie, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, podstatu mikrobiálnej činnosti v potravinách a podať účastníkom základné informácie o ochoreniach spôsobených mikroorganizmami prostredníctvom potravín.

4. Cieľová skupina: školenie je určené pre pracovníkov potravinárskeho odvetvia, gastronómie a poľnohospodárstva.

5. Požadované vstupné vzdelanie: pracovníci so základným vzdelaním, pracovníci s ukončeným odborným vzdelaním v odbore, pracovníci s ukončeným stredným odborným vzdelaním, pracovníci s ukončenou vysokou školou odborného zamerania.

6. Profil absolventa: účastníci školenia sa naučia pracovať podľa zásad Správnej výrobnej praxe a systému HACCP, získajú vedomosti ako správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získajú základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu spôsobiť prostredníctvom potravín.

7. Metódy výučby: výučba sa bude vykonávať vo forme prednášky prostredníctvom data projektora.

8. Forma záverečnej skúšky: písomný test (vzorový test so správnymi odpoveďami je priložený v prílohe vzdelávacieho projektu).

9. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 4 hodiny teoretická časť, 1 hodina písomný test s vyhodnotením.

10. Učebný plán:

2 hodiny: Správna výrobná prax, zásady správneho vykonávania sanitácie, dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny;

1 hodina: systém HACCP;

1 hodina: ochorenia z potravín;

1 hodina: písomný test a jeho vyhodnotenie;

11. Učebné osnovy: rozpracované témy učebného plánu sú uvedené nižšie.


Učebné osnovy

Zásady Správnej výrobnej praxe a systému HACCP

Cieľ: naučiť účastníkov školenia zásady Správnej výrobnej praxe a systému HACCP, zásady sanitácie, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, podstatu mikrobiálnej činnosti v potravinách a podať účastníkom základné informácie o ochoreniach spôsobených mikroorganizmami prostredníctvom potravín.

Obsah:

Správna výrobná prax, zásady správneho vykonávania sanitácie, dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny

 • Význam uplatňovania a dodržiavania hygienických požiadaviek v gastronomickej prevádzke.
 • Základné pojmy a definície.
 • Povinnosti zamestnancov.
 • Pracovný odev a obuv v prevádzke.
 • Osobná hygiena.
 • Dôvody na zadržanie zdravotného preukazu.
 • Sanitačný program.
 • Sanitácia.
 • Čistenie.
 • Dezinfekcia.
 • Sinnerov kruh.
 • Prevádzková hygiena.
 • Požiadavky na zariadenia a prostredie kuchyne.
 • Možnosti a príčiny kontaminácie.
 • Sekundárna kontaminácia potravín.
 • Vplyv teploty na rast a rozmnožovanie sa mikroorganizmov.
 • Príjem potravín.
 • Označenie potravín.
 • Podmienky skladovania surovín a potravín.
 • Špecifiká príjmu a skladovania mäsa a mäsových výrobkov.
 • Špecifiká manipulácie s vajíčkami.
 • Požiadavky na tepelnú úpravu pokrmov.
 • Základné povinnosti pri príprave pokrmov.
 • Odber vzoriek pokrmov.
 • Hygiena prepravy hotových pokrmov.
 • Inšpekcie a ich činnosť.
 • Platná legislatíva.
 • Zhrnutie.
 • Záver.


Systém HACCP

 • úvod do systému HACCP,
 • história systému HACCP,
 • výhody zavedenia systému HACCP,
 • prínos systému HACCP pre firmu,
 • cieľ systému HACCP,
 • sedem princípov systému HACCP,
 • základné pojmy,
 • aplikácia princípov systému HACCP,
 • vytvorenie tímu HACCP,
 • vytvorenie popisu vyrábaných výrobkov,
 • identifikácia určeného použitia výrobku,
 • zhotovenie prietokového diagramu,
 • potvrdenie prietokového diagramu na mieste,
 • vytvorenie zoznamu potenciálnych nebezpečenstiev,
 • analýza nebezpečenstva,
 • stanovenie kritických kontrolných bodov,
 • pomôcka pre identifikáciu kritických kontrolných bodov,
 • stanovenie kritických limitov,
 • vytvorenie monitorovacieho systému,
 • definovanie nápravných opatrení,
 • definovanie overovacích postupov,
 • vytvorenie dokumentácie a vedenie záznamov,
 • školenie zamestnancov,
 • všeobecné rozdelenie nebezpečenstiev.


Ochorenia z potravín

 • úvod do ochorení z potravín,
 • rozdelenie mikroorganizmov,
 • spôsoby kontaminácie potravín mikroorganizmami,
 • základné podmienky šírenia sa nákaz,
 • cesty prenosu nákaz,
 • formy výskytu nákaz,
 • ochorenia spôsobené mikroorganizmami (alimentárne toxikoinfekcie, alimentárne toxikózy),
 • Salmonelóza,
 • Stafylokoková enterotoxikóza,
 • akútne hnačkové ochorenie vyvolané E. Coli,
 • ďalšie významné alimentráne toxikózy (Shigelóza, Cholera, Listerióza a iné),
 • Botulizmus,
 • infekcie vyvolané Clostridium perfringens typu A,
 • ochorenia spôsobené Bacillus cereus,
 • ochorenia z potravín vírusového pôvodu,
 • ochorenia z potravín parazitárneho pôvodu (Trichinelóza, Echinokokóza, Toxoplazmóza, Askarióza, Tenióza a iné,
 • ďalšie ochorenia z potravín (Prionózy, mykotoxikózy, potravinová intolerancia, otravy spôsobené toxínmi húb, toxínmi rastlinného a živočíšneho pôvodu a iné),
 • prevencia alimentárnych nákaz.

Spoločnosť obdrží písomné potvrdenie menného zoznamu účastníkov školenia.

Potvrdenie o akreditácii našich školení