Systémy manažérstva

 • vypracujeme dokumentáciu systému
 • systém zavedieme do praxe
 • vyškolíme zamestnancov
 • pripravíme Vás na certifikáciu
 • poskytneme Vám kvalifikovaných ľudí do tímu HACCP a SMBP

ISO 22000

STN EN ISO 22 000 zavádzajte iba s profesionálmi v oblasti HACCP a bezpečnosti potravín – eliminujete tým veľké nezhody pri certifikácii.

Prečo?

Väčšina dokumentov ISO 22 000 sa týka HACCP a bezpečnosti potravín.

STN EN ISO 22 000 má väčšie nároky na HACCP.

 • Máme vypracované všetky dokumenty k jednotlivým článkom normy STN EN ISO 22 000
 • Vieme ako integrovať systém ISO 9001, HACCP a STN EN ISO 22 000
 • Vieme ako upraviť HACCP tak aby vyhovovalo požiadavkám STN EN ISO 22 000
 • Vieme ako validovať a verifikovať systém manažérstva bezpečnosti potravín

Čo je STN EN ISO 22000?

 • Technická norma STN EN ISO 22000 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý je kombináciou všeobecne uznávaných kľúčových prvkov na zaistenie bezpečnosti potravín v celom potravinárskom reťazci až po bod konzumácie, ako sú: interaktívna komunikácia, manažérstvo systémov, program podpory a zásady HACCP.
 • Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, keď organizácia v potravinárskom reťazci potrebuje preukázať svoju schopnosť kontrolovať riziká pre bezpečnosť potravín v záujme zaistenia bezpečnosti potraviny v čase jej konzumácie človekom. Je aplikovateľná na všetky organizácie, ktoré sú zahrnuté v niektorom stupni potravinárskeho reťazca, bez ohľadu na ich veľkosť, ktoré chcú zaviesť systém poskytujúci sústavne bezpečné výrobky.
 • Bezpečnosť potravín sa týka prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín v bode konzumácie. Keďže v každom stupni potravinárskeho reťazca môže vzniknúť riziko pre bezpečnosť potravín, dostatočnú kontrolu nad nimi je nevyhnutné uplatniť v celom potravinárskom reťazci. Preto sa bezpečnosť potravín zaisťuje spoločným úsilím všetkých strán zúčastnených na potravinárskom reťazci.
 • Organizáciami potravinárskeho reťazca sú organizácie počnúc výrobcami krmív a prvovýrobcami cez výrobcov potravín, prevádzkovateľov prepravy a skladovania a subdodávateľov až po maloobchod a stravovacie zariadenia (vrátane nadväznosti organizácií, ako sú výrobcovia strojov, baliaceho materiálu, čistiacich prostriedkov, prídavných látok a zložiek). Patria medzi ne aj poskytovatelia služieb.
 • Využitie služieb profesionálov v oblasti HACCP je najlepším riešením pre zavádzanie systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000.

Súkromné štandardy pre bezpečnosť potravín

 • IFS – International Food Standard
 • IFS – Logistic Standard
 • IFS – Broker
 • IFS – Cash & Carry Wholesale
 • IFS – Household and Personal Care products
 • IFS – Compendium of doctrine – Product packaging
 • BRC – Global Standard for Food Safety
 • BRC – Global Standard for Storage and Distributiony
 • FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000
 • TFMS – Tesco Food Manufacturing Standard
 • GLOBALGAP
 • GMP+ Feed Safety Assurance Scheme
 • SQF 1000 – Standard for Primary Producers
 • SQF 2000 – Standard for Manufacturers and Distributors
 • Prípadne podľa iného štandardu podľa požiadaviek zákazníka

IFS – International Food Standard

Medzinárodná norma pre vykonávanie auditov bezpečnosti a kvality procesov a potravinárskych výrobkov u výrobcov potravín. Táto norma bola uznaná Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín.

IFS – International Logistic Standard

Medzinárodná norma IFS International Logistic Standard bola vytvorená za účelom vykonávania autidotv všetkých logistických aktivít, ktoré sa realizujú v logistickom reťazci s potravinami ako aj nepotravinárskymi výrobkami. Medzi tieto aktivity patria, preprava, skladovanie, rozvoz, nakladanie vykladanie a pod. Normu je možné aplikovať na vštky druhy transportu a spôsoby skladovania vrátane chladiarenského a mraziarenského.

IFS – Broker

Medzinárodná norma IFS Broker bola vytvorená za účelom vykonávania auditov u firiem, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s potravinami vrátane importérov a exportérov potravín. Norma sa týka firiem, ktoré neprichádzajú do priameho styku s obchodovanými potravinami ale zúčastňujú sa na informačnom toku a zohrávajú dôležitú úlohu v prípade vysledovateľnosti tovaru alebo jeho stiahnutí z obehu.

IFS – Cash & Carry Wholesale

Medzinárodná norma IFS Cash & Carry Wholesale bola vytvorená za účelom vykonávania auditov procesov a systému manažérstva kvality a bezpečnosti vo firmách zaoberajúimi sa veľkoobchodom s potravinami.

IFS – Household and Personal Care products

Medzinárodná norma IFS Household and Personal Care bola vytvorená za účelom vkonávania auditov procesov a systému manažérstva kvality a bezpečnosti vo veľkoobchodných firmách a u predajcov značkových výrobkov určených na osobnú hygienu a kozmetiky.

IFS – Compendium of doctrine – Product packaging

IFS – Compendium of doctrine – Product packaging je postup na implementovanie požiadaviek vyžadovaných normou IFS Food, súvisiacich s balením potravín.

 BRC – Global Standard for Food Safety

Medzinárodná norma BRC vznikla na základe podnetu britských maloobchodníkov a zahŕňa požiadavky na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti potravín pre podniky zaoberajúcimi sa spracovaním a výrobou potravín, ktoré sú primárnymi dodávateľmi do obchodných reťazcov a maloobchodu. Táto norma kladie zvýšené požiadavky na oblasť hygieny, dispozičné a konštrukčné riešenie prevádzky.

 BRC – Global Standard for Storage and Distribution

Táto norma je určená pre všetky prevádzky skladujúce alebo prepravujúce potraviny. V norme sa rieši aj manipulácia s potravinami.

 BRC – Global Standard for Packaging and Packaging materials

Táto norma je určená pre všetky prevádzky vykonávajúce balenie potravín a výrobu obalov určených na balenie potravín.

 BRC – Global Standard for Consumer Products

Táto norma je určená pre všetky prevádzky vyrábajúce nepotravinárske výrobky určené pre spotrebiteľov.

 FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000

Základy certifikačnej shémy FSSC 22000 sú postavené na medzinárodnej norme ISO 22000: 2005 a dokumente PAS 220: 2008 Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing, ktorý vydala Britská inštitúcia pre štandardy (BSI British Standards Institution).

 PAS 220:2008 Prerequisite programes on food safety for food manufacturing

Dokument PAS 220: 2008 bližšie špecifikuje programy predbežných opatrení, ktoré sú uvedené v norme ISO 22000: 2005.

 SYNERGY 22000

Certifikačná schéma Synergy 22000 pozostáva z dvoch komplementárnych noriem (ISO 22000: 2005 a niektorá z noriem ISO TS 22002-1 alebo Synergy PRP 22000), ktoré umožňujú vytvoriť funkčný systém manažérstva bezpečnosti potravín.

 TFMS – Tesco Food Manufacturing Standard

TFMS obsahuje požiadavky, ktoré musia spĺňať dodávatelia potravín. V niektorých oblastiach výroby sa aplikujú aj dodatočné požiadavky. Za žiadnych okolností však zhoda s týmto štandardom nenahrádza povinnosť dodávateľa potravín vyhovieť legislatívnym požiadavkám v krajine výroby alebo predaja. Zhoda so štandardom je dodatočnou povinnosťou k záväzku dodávateľa vyrábať bezpečné a legálne produkty. Požiadavky obsiahnuté v TFMS platia pre všetkých primárnych a sekundárnych dodávateľov potravín. TFMS sa týka aj oblasti balenia potravín.

 GLOBALGAP

GLOBALGAP je samostatný integrovaný štandard a je možné ho aplikovať na rôzne skupiny produktov: produkciu rastlín a zvierat (Štandard integrovaného zabezpečenia farmy), množenie rastlinného materiálu (Štandard pre materiál na množenie rastlín), výrobu krmív (Štandard pre výrobu zmesí krmív).

 GMP+ Feed Safety Assurance Scheme

GMP+ je certifikačná schéma pre zabezpečenie bezpečnosti krmív. Táto certifikačná schéma je akceptovaná a aplikovateľná celosvetovo. Vznikla v dôsledku požiadaviek firiem podnikajúcich v oblasti živočíšnej výroby.

 SQF Code

Safe Quality Food Code je norma určená pre všetky sektory potravinárstva vrátane primárnej produkcie potravín, transportu a distribúcie potravín.

 GRMS – Global Red Meat Standard
Cieľom štandardu GRMS je aplikácia certifikácie na proces prepravy, ustajnenia, omračovania, zabíjania, polenia, rozrábky a predaja mäsa a mäsových výrobkov