ISO 9001

 • vypracujeme dokumentáciu systému manažérstva kvality,
 • systém zavedieme do praxe,
 • vyškolíme zamestnancov,
 • pripravíme Vás na certifikáciu,
 • poskytneme Vám kvalifikovaných ľudí do tímu HACCP a SMBP.

Integrujeme nasledovné systémy manažérstva:

 • systém manažérstva kvality (ISO 9001: 2015),
 • systém manažérstva bezpečnosti potravín (ISO 22000: 2006, FSSC 22000, IFS International Food standard 6, BRC Global Standard for Food Safety Issue 6 a iné …)
 • systém manažérstva kvality skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO 17025: 2005),
 • systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001: 2015),
 • systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (STN OHSAS 18001: 2008).


Prečo?

Vytvorenie integrovaného manažérskeho systému sprehľadní jednotlivé procesy a odstráni duplicitu

STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. 

Je technická norma obsahujúca požiadavky na systém manažérstva kvality organizácie.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO radu 9000: je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán. Je to systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

 • Normy radu ISO 9000 sú normy pre manažérstvo systémov kvality.
 • Norma STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky, je základnou certifikačnou normou – obsahuje
  požiadavky.
 • Z hľadiska štruktúry je norma STN EN ISO 9001:2016 – procesne orientovaná.

Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016:

4 Kontext organizácie

4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí

4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní zúčastnených strán

4.3 Určenie predmetu systému manažérstva kvality

4.4 Systém riadenia kvality a jeho procesy

5 Vodcovstvo

5.1 Vodcovstvo a záväzok

5.1.1 Všeobecné

5.1.2 Zameranie na zákazníka

5.2 Politika

5.2.1 Vytvorenie politiky kvality

5.2.2 Komunikácia politiky kvality

5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii

6 Plánovanie

6.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí

6.2 Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia

6.3 Plánovanie zmien

7 Podpora

7.1 Zdroje

7.1.1 Všeobecne

7.1.2 Pracovníci

7.1.3 Infraštruktúra

7.1.4 Prostredie na prevádzku procesov

7.1.5 Zdroje monitorovania a merania

7.1.5.1 Všeobecné

7.1.5.2 Hodnotenie sledovateľnosti

7.1.6 Poznatky organizácie

7.2 Kompetentnosť

7.3 Povedomie

7.4 Komunikácia

7.5 Zdokumentované informácie

7.5.1 Všeobecné

7.5.2 Tvorba a aktualizácia

7.5.3 Riadenie zdokumentovaných informácií

Prevádzka

8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky

8.2 Požiadavky na produkty a služby

8.2.1 Komunikácia so zákazníkom

8.2.2 Určenie požiadaviek na produkty a služby

8.2.3 Preskúmanie požiadaviek na produkty a služby

8.2.4 Zmeny v požiadavkách na produkty a služby

8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb

8.3.1 Všeobecne

8.3.2 Plánovanie návrhu a vývoja

8.3.3 Vstupy do návrhu a vývoja

8.3.4 Riadiace činnosti návrhu a vývoja

8.3.5 Výstupy z návrhu a vývoja

8.3.6 Zmeny návrhu a vývoja

8.4 Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb

8.4.1 Všeobecné

8.4.2 Typ a rozsah riadenia

8.4.3 Informácie pre externých poskytovateľov

8.5 Výroba a poskytovanie služieb

8.5.1 Riadenie výroby a poskytovania služieb

8.5.2 Identifikácia a sledovateľnosť

8.5.3 Majetok patriaci zákazníkom alebo externým poskytovateľom

8.5.4 Ochrana

8.5.5 Činnosti po dodaní

8.5.6 Riadenie zmien

8.6 Uvoľňovanie produktov a služieb

8.7 Riadenie nezhodných výstupov

9 Hodnotenie výkonnosti

9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie

9.1.1 Všeobecné

9.1.2 Spokojnosť zákazníka

9.1.3 Analýza a hodnotenie

9.2 Interný audit

9.3 Preskúmanie manažmentom

9.3.1 Všeobecné

9.3.2 Vstupy do preskúmania manažmentom

9.3.3 Výstupy z preskúmania manažmentom

10 Zlepšovanie

10.1 Všeobecné

10.2 Nezhody a nápravné opatrenia

10.3 Trvalé zlepšovanie