potravinarstvo

SK

Naša spoločnosť Združenie HACCP Consulting je vlastníkom a vydavateľom vedeckého časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, ktorý už 16 rokov prináša zaujímavý obsah pre širokú verejnosť, vedcov a pracovníkov z potravinárskeho priemyslu.

Časopis vydávame v elektronickej forme na oficiálnej webovej stránke časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences www.potravinarstvo.com, ktorú vlastní a prevádzkuje Združenie HACCP Consulting, Slovensko, www.haccp.sk. Pri vydávaní tohto časopisu spolupracujeme s vydavateľstvom vedeckej literatúry SLP London, UK, www.slplondon.org a spoločnosťou JATSTECH www.jatstech.org, Pakistan.

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences je  vedecký časopis určený pre potravinársky priemysel a vedcov pôsobiacich v tejto oblasti. Články publikované v časopise recenzujú dvaja recenzenti a sú bezplatne dostupné online na webovej stránke časopisu. Časopis pokrýva oblasti:  hygienu potravín, bezpečnosť potravín, kvalitu potravín, potravinársku mikrobiológiu, potravinárske zákony a predpisy, prísady a potravinárske prídavné látky, nutraceutiká, vývoj výrobkov, senzorickú analýzu potravín a senzorickú štatistickú analýzu, kontrolu procesov a jej prínos pre spracovanie potravín, chémiu potravín , toxikológiu potravín, potravinárske inžinierstvo, potravinárske technológie a biotechnológie, výživu, verejné zdravie, prvovýrobu potravín, falšovanie potravín, ekonomiku a marketing potravín, vplyv na životné prostredie na potraviny a potravinárske stroje.

EN 

Our company Association HACCP Consulting is the owner and publisher of the scientific journal Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, which has been providing interesting content to the general public, scientists and workers from the food industry for 16 years.

The journal is published in electronic format in www.potravinarstvo.com  the official website of the Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, owned and operated by the Association HACCP Consulting, Slovakia, www.haccp.sk. The publisher cooperate with the SLP London, UK, www.slplondon.org the scientific literature publisher and JATSTECH www.jatstech.org, Pakistan.

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences is an open access scientific journal intended for the food industry and scientists working in this field. Articles published in the journal are peer-reviewed by two reviewers and available free of charge online on the journal website. Journal covers areas including food hygiene, food safety, food quality, food microbiology, food laws and regulations, ingredients and ingredient functionality, nutraceuticals, product formulation, sensory science and sensory statistical analysis, process control and its contribution to food processing operations, food chemistry, food toxicology, food engineering, food technology and biotechnology, nourishment, public health, primary production of food, food adulteration, food economics and marketing, the environmental effect on food and food machinery.

Aktualizované: 23.5.2022